Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Máy kiểm tra ngoại tệ
 Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork NC-1300

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork NC-1300

- Phần mềm mới nhất kiểm tra được đồng 100 USD & 5 EUR mới 2017.
- Có khả năng kiểm tra đến 12 loại tiền tệ.
- Tự động xác định đơn vị tiền tệ, mệnh giá.
- Tốc độ vận hành nhanh và chính xác.
- Chức năng ghi lại số series.
- Dễ dàng bảo trì, nâng cấp

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork NC-1200

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork NC-1200

- Phần mềm mới nhất kiểm tra được đồng 100 USD & 5 EUR mới 2017.
- Có khả năng kiểm tra đến 12 loại tiền tệ.
- Tự động xác định đơn vị tiền tệ, mệnh giá.
- Tốc độ vận hành nhanh và chính xác.
- Chức năng ghi lại số series.
- Dễ dàng bảo trì, nâng cấp

 Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork NC-1100

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork NC-1100

- Phần mềm mới nhất kiểm tra được đồng 100 USD & 5 EUR mới 2017.
- Có khả năng kiểm tra đến 5 loại tiền tệ.
- Tự động xác định đơn vị tiền tệ, mệnh giá.
- Tốc độ vận hành nhanh và chính xác.
- Chức năng ghi lại số series.
- Dễ dàng bảo trì, nâng cấp.

 Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork PD-100 Series

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork PD-100 Series

- Phần mềm mới nhất kiểm tra được đồng 100 USD & 5 EUR mới 2017.
- Có khả năng kiểm tra đến 12 loại tiền tệ.
- Tự động xác định đơn vị tiền tệ, mệnh giá.
- Tốc độ vận hành nhanh và chính xác .
- Hiển thị rõ ràng và chính xác trên màn hình LCD.

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork PD-100 Series

Máy kiểm tra ngoại tệ Masterwork PD-100 Series

- Phần mềm mới nhất kiểm tra được đồng 100 USD & 5 EUR mới 2017.
- Có khả năng kiểm tra đến 12 loại tiền tệ.
- Tự động xác định đơn vị tiền tệ, mệnh giá.
- Tốc độ vận hành nhanh và chính xác .
- Hiển thị rõ ràng và chính xác trên LED 7 số.
- Chức năn