Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
Máy đếm tiền phổ thông