Hà Nội : 0917878999
TP.HCM : 0917374222
DVR 8 kênh